תקנון האתר

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

מי גולן אגודה שיתופית לאספקת מים מי גולן בע"מ – ח.פ. 570025494 (להלן: "אגודה") מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו" מי גולן", בכתובת www.mgw.co.il לקבלת שירותי תשלום מקוונים כמפורט באתר.
טרם שימוש בשירותי התשלום, או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
בגלישה ו/או בשימוש באתר הנך מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה. כל האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים.

תנאים מטרימים לביצוע פעולה באתר
כל גולש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים :

א. מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962.
ב. מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת בכתב מאת בעל כרטיס שכזה.

1. ביטול עסקה
ביטול עסקה, מכל סיבה שהיא, ייעשה מול האגודה. מדיניות ביטול העסקאות הינה של האגודה ובאחריותה המלאה בלבד – וכפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות והכללים שהותקנו לפיהם.

2. ברירת דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל הליך משפטי, בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בנצרת בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל.

3. פרטיות, סודיות ואבטחת מידע
פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. האתר יפעיל את מיטב מאמציו על-מנת לוודא את הסודיות והפרטיות של כל התקשרות שתבצע באמצעות האתר, לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין.

המידע אותו תמסור במסגרת אתר זה ייכלל במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות. האתר מתחייב לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור.
בעת הצורך, תתבקש לספק נתונים המאפשרים זיהוי אישי שלך, או המאפשרים ליצור אתך קשר כדי לספק שירות או לבצע עסקה שבקשת. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, פרטי כרטיס אשראי ועוד.
המידע האישי הנאסף באתר משמש להפעלת האתר ולמתן שירותים וביצוע העסקות שבקשת. למטרות אלה, אנו עשויים להשתמש במידע האישי כדי ליעל את שירות הלקוחות, לשפר את האתר והשירותים הניתנים בו ולהפוך את השימוש בו לנוח יותר לך, המשתמש.
המידע האישי יכול לשמש אותנו על מנת לספק לך מידע אודות השירות בו אתה משתמש, כולל עדכונים והודעות.
מדי פעם אנו עובדים עם חברות אחרות המספקות לנו שירותים שונים כגון אירוח האתר. חברות אלה נדרשות לשמור על סודיות המידע ונאסר עליהן להשתמש במידע לכל מטרה אחרת. מידע אישי עשוי להיחשף אם הדבר נדרש מאתנו על פי חוק, או על מנת להיענות להליך משפטי נגדנו או נגד האתר, או על מנת להגן על הזכויות והקניין שלנו, או על מנת להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים שלנו, על משתמשי האתר ו/או על הציבור הרחב .
המידע האישי שלך ישמש אף את האגודה, לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר.

4. אחריות
לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון "מי גולן".
כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או לאגודת "מי גולן".
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו ומידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם ("AS IS").

דילוג לתוכן