מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 6 

יוני 2022 

הסכמות היסטוריות באגודת מי גולן

כאן המקום לתאר את התהליך שהביא להסכמות רחבות ואת מהות ההחלטות עצמן. ועד הנהלת האגודה התחלק למספר צוותים משותפים לחברי הוועד ולאנשי מי גולן. כל צוות עסק בנושא עקרוני אחר. הצוותים נפגשו מספר פעמים והביאו את הניסוח המגובש בפני הוועד לדיון. חלק מן הנושאים שבו אל הצוותים לדיון ולליטוש נוסף ושוב נדונו במליאת הוועד. כך גובשו הסכמות, נדונו חלופות, הועלו על השולחן פערים ומחלוקות עד לגיבושן הסופי. זוהי דרך שמהותה חיפוש דרכים מוסכמות תוך שיתוף מרבי.

יש לזכור כי בשנת 2015 עת הוחלט על מודל התנהלות האגודה נדון רק תחום אחד, הוא תחום ההקצאות. כיצד יחולקו המים. ואילו הפעם נדונו חמישה תחומי התנהלות. התהליך ארך חודשים רבים, זמן שנוצל לחשיבה מעמיקה, כולל הבנת צרכי האגודה והשותפים בה מהיבטים נוספים. מודל ההקצאות עליו הוסכם מהותו הינה התחייבות האגודה לחלוק כל קוב מים נוסף על פי עקרונות שגובשו. מודל ההשקעות מאפשר לאגודה לתמוך בהנחת קווי מים לחלקות החקלאיות ולסייע בשדרוג רשת ההשקיה ביישוב. מודל מחיר המים מתייחס לשימוש בסוגי מים שונים (מי שתייה לחקלאות, מי חקלאות, מי קולחין). הגדיר את השנים לשנים רגילות, שנות שפע ושנות בצורת, על פי מלאי במאגרים ב- 1.4 באותה שנה, קבע את יכולת אספקת המים בהתאם לשנה זאת ואת הסנקציות לחורגים מהקצאות. מוד ל השתתפות האגודה בניהול משק מים ביתי יובא בפני האסיפה ומודל חלוקת עודפים יובא להחלטת האסיפה הבאה.

תוכן עניינים

  • דו"ח מנכ"ל האגודה – איתן שדה
  • אנרגיה: שלל פרוייקטים
  • סקירת מצב פרוייקטים והנדסה – ציון כהן
  • פיצוץ של סיפור – יתן שדה
  • פרח מהגולן: נורית המים – גלעד פלאי
  • פיתוח מקורות מים – שמעון טל

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021